วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ธงชาติในกลุ่มอาเซียน

รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน ประวัติอาเซียน10ประเทศ


ประเทศอาเซียน

 อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN : The Association of South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538  ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542  ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ
รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน 


บรูไน
1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

          ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า "เนการาบรูไนดารุสซาลาม" มีเมือง "บันดาร์เสรีเบกาวัน" เป็น เมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากร 381,371 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ
                     กัมพูชา
2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

          เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ในชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนามได้

         


อินโดนีเซีย
3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

          เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากถึง 240 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ

         นี่ 


ลาว

4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)

          เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

       


มาเลเซีย
5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

          เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็นมาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทรมลายู และมาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 26.24 ล้านคน นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ

         

ฟิลิปปินส์


6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)

          เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยเกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการใช้ภาษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็นภาษาราชการ

        


สิงคโปร์


7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

          เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือของอาเซียน จึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมีพื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 4.48 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติ ปัจจุบันใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว)

         


ประเทศไทย


8.ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

          เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของประเทศ

         


เวียดนาม

9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

          เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจถึงเมื่อปี พ.ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 

       


ประเทศพม่า


10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

          มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ 

ข้อมูลอ้างอิง  http://hilight.kapook.com/view/67028
http://www.youtube.com/watch?v=pYYv5OMycN0&feature=related

วีดีโอแนะนำประเทศในกลุ่มอาเซียน          อ้างอิง       www.youtube.com/watch?v=c2RyuLraaAo

ใบงานอาเซียน

ใบงาน
หน่วยที่  2  เรื่อง  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน  สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อ....................................................................................ชั้น................เลขที่..............

http://www.kruchiangrai.net/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg 

อ้างอิง    www.baanjomyut.com ›


วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติ waree

 ประวัติของข้าพเจ้า

ชื่อ                 วารี  สังข์เขียว

วัน/เดือน/ปี เกิด       21 มกราคม  2505

ที่อยู่                จังหวัดราชบุรี

สถานศึกษา           วิทยาลัยครูพระนคร 

สถานที่ทำงาน         โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สอนระดับชั้น/วิชา      สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                  วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


วัตถุประสงค์และประมวลรายวิชา 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน 
  2. นักเรียนสามารถจำแนกประเทศในกลุ่มอาเซียนในฐานะประชากรของกลุ่มอาเซียน
  3. นักเรียนสนใจศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนในฐานะประชากรของกลุ่มอาเซียน  

  

ประมวลรายวิชาแผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา  16102 หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนรู้ที่  6  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน
สอนวันที่ .........13..ก.ค. 2555............................เวลา ...1... ชั่วโมง


1.  สาระสำคัญ 
          อาเซียนเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจประกอบด้วย  10  ประเทศ คือ ไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  และกัมพูชา 
2.  ตัวชี้วัด
สาระที่  4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน
       4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์  และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
 ตัวชี้วัด
มฐ. ส 4.2  ป.6/2  อธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1   จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า  อาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยชาติสมาชิก  10  ประเทศ  คือ  ไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไน  เวียดนาม  ลาว พม่า  และกัมพูชา
3.2   จุดประสงค์นำทาง
1.  นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน
2   นักเรียนสามารถจำแนกประเทศในกลุ่มอาเซียนในฐานะประชากรของกลุ่มอาเซียน
3.  นักเรียนสนใจศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของกลุ่มชาติอาเซียนในฐานะประชากรของกลุ่มชาติอาเซียน  
4.  สาระการเรียนรู้
      1.   ความรู้
            ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน
      2.  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
             การจำแนก  การอธิบาย  การปฏิบัติกิจกรรม และการสรุปความรู้
        3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
            ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ
 5.  การวัดและประเมินผล

ทักษะที่ต้องการวัด
ภาระ/
ร่องรอยหลักฐาน
เครื่องมือที่ใช้วัด
วิธีการวัด/เกณฑ์
1. การจำแนก
2. การอธิบาย
3. การสรุปความรู้
ภาระงาน
1.การปฏิบัติกิจกรรม
2.การตอบคำถาม
3.ใบงาน
ร่องรอยหลักฐาน
ใบงาน
แบบประเมิน
ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
แบบมิติคุณภาพ
(Rubrics)

6.  กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
       ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยครูนำแผนที่ทวีปเอเชีย
และแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา โดยถามนักเรียนถึงประเทศในกลุ่ม
อาเซียนว่ามีกี่ประเทศ และอยู่บริเวณใดในแผนที่

ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกลุ่มอาเซียน  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถาม  ดังนี้
05         กลุ่มอาเซียนคืออะไร  เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
05         การรวมกลุ่มอาเซียน  เพื่อวัตถุประสงค์ใด
05         กลุ่มอาเซียนประกอบด้วยชาติสมาชิกกี่ชาติ
          2. จบการอภิปรายของกลุ่มนักเรียน  ครูอธิบาย ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยครูใช้ป้ายนิเทศมารู้จักประชาคมอาเซียน
             - อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
             - อาเซียนก่อตั้ง โดยปฏิญญากรุงเทพมีผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์
             - ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
             - วัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มอาเซียน
             1. การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
             2. การพัฒนาสังคม
             3. การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก
             4. การธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง
             5. การระงับข้อพิพาทระหว่างชาติสมาชิก
           - ประเทศสมาชิกประกอบด้วย   ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ บรูไน
เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และให้นักเรียนออกมาชี้ประเทศในกลุ่มอาเซียน ครบ 10 ประเทศ
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwMXBawZ3xrHG8_HWpCQwU-2ELNqEuMlCDP2dWfbIxbJnTbphk       3. จากนั้นครูอธิบายสัญลักษณ์และธงของอาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งบอกลักษณะของธงประจำชาติของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ
            สี น้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
            สีแดง     หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
            สีขาว     หมายถึง ความบริสุทธิ์
            สีเหลือง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
       4. ให้นักเรียนออกมาเล่นเกมธงประจำชาติของสมาชิกอาเซียน โดย คนที่ 1 บอกชื่อธงของตนเองและคนที่ 2 บอกชื่อธงคนที่ 1 และบอกชื่อธงของตนเอง คนที่ 3 บอกชื่อธงคนที่ 1,2และ3ตามลำดับจนครบ 10ประเทศ

ขั้นสรุป
        1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู้ดังนี้
  อาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วยชาติสมาชิก  10  ประเทศ  ได้แก่  ไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  และกัมพูชา 
        2. ให้นักเรียนทำใบงานระบายสีธงประจำชาติ 10 ประเทศ

7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
        1. แผนที่ทวีปเอเชียและแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
        2. ธงประจำชาติของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ
        3. ป้ายนิเทศมารู้จักประชาคมอาเซียน
        4. ใบงานระบายสีธงประจำชาติ 10 ประเทศ
       แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง
1.  ข้อใดไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า
     ก.  ภาษาที่ใช้ในราชการ                                            
     ข.  ชุดแต่งกายประจำชาติ
     ค.  ศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ  
     ง.  ลักษณะการเมืองการปกครอง  
2.  ประเทศเพื่อนบ้านของไทยข้อใดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
      ก.  มาเลเซีย                                                                  ข.  พม่า
      ค.  กัมพูชา                                                                   ง.  ลาว 
3.  ประเทศลาวมีรายได้หลักจากประเทศไทยในการค้าข้อใด
      ก.  ไม้สัก                                                                      ข.  ไฟฟ้า
      ค.  ข้าว                                                                          ง.  อัญมณี
4.  ระบอบการปกครองของประเทศใดมีความคล้ายคลึงกัน  
      ก. ไทย   กัมพูชา                                                        
      ข.  พม่า  มาเลเซีย
      ค.  ลาว   ไทย                                                                             
      ง.  กัมพูชา  ลาว        
5.  ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในข้อใดที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งหมด
      ก.  มาเลเซีย - กัมพูชา                                                               ข.  เวียดนาม - ลาว
      ค.  พม่า - กัมพูชา                                                       ง.  พม่า มาเลเซีย 
6.  ประเทศสมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างไร
     ก.  ได้เข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิก 
     ข.  ชาติตะวันตกเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น
     ค.  ได้รับสิทธิพิเศษในการปันผลการลงทุนกับต่างชาติ      
     ง.  ได้ลดภาษีทางการค้าในการติดต่อค้าขายกับกลุ่มอาเซียน  
7.  สมาคมอาเซียนมีเป้าหมายอย่างไร
     ก.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนสินค้าของประเทศที่ด้อยพัฒนา                                     
     ข.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อต้านการลงทุนของชาติตะวันตก
     ค.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
     ง.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมกันเพื่อพัฒนาภูมิภาค   

8.  ประเทศใดไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอาเซียน
     ก.  ประเทศไทย
     ข.  ประเทศกัมพูชา
     ค.  ประเทศมาเลเซีย
     ง.  ประเทศฟิลิปปินส์  
9.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของอาเซียน  
     ก.  เพื่อต่อต้านการซื้อสินค้าจากทวีปอเมริกา
     ข.  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
     ค.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา
     ง.  เพื่อส่งเสริมสันติภาพ
10.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย
       ก.  ภายหลังได้รับเอกราชประเทศลาวได้ถูกแทรกแซงด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
       ข.  พม่าทำสงครามต่อต้านการปกครองของอังกฤษจนได้รับชัยชนะ 
       ค.  ประเทศกัมพูชาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ
       ง.  ลาวและพม่าเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ 

                                                                     แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง
1.  ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในข้อใดที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งหมด        
      ก.  มาเลเซีย - กัมพูชา                                                               ข.  เวียดนาม - ลาว
      ค.  พม่า - กัมพูชา                                                       ง.  พม่า มาเลเซีย     
    2.  ระบอบการปกครองของประเทศใดมีความคล้ายคลึงกัน  
      ก. ไทย   กัมพูชา                                                        
      ข.  พม่า  มาเลเซีย
      ค.  ลาว   ไทย                                                                             
      ง.  กัมพูชา  ลาว         
3.  ประเทศลาวมีรายได้หลักจากประเทศไทยในการค้าข้อใด
      ก.  ไม้สัก                                                                      ข.  ไฟฟ้า
      ค.  ข้าว                                                                          ง.  อัญมณี
 4.  ประเทศเพื่อนบ้านของไทยข้อใดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
      ก.  มาเลเซีย                                                                  ข.  พม่า
      ค.  กัมพูชา                                                                   ง.  ลาว 
5.  ข้อใดไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า
     ก.  ภาษาที่ใช้ในราชการ                                            
     ข.  ชุดแต่งกายประจำชาติ
     ค.  ศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ  
     ง.  ลักษณะการเมืองการปกครอง  
6.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย
      ก.  ภายหลังได้รับเอกราชประเทศลาวได้ถูกแทรกแซงด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
      ข.  พม่าทำสงครามต่อต้านการปกครองของอังกฤษจนได้รับชัยชนะ 
      ค.  ประเทศกัมพูชาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ
      ง.  ลาวและพม่าเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
7.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของอาเซียน  
     ก.  เพื่อต่อต้านการซื้อสินค้าจากทวีปอเมริกา
     ข.  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
     ค.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา
     ง.  เพื่อส่งเสริมสันติภาพ

8.  ประเทศใดไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอาเซียน 
     ก.  ประเทศไทย
     ข.  ประเทศกัมพูชา
     ค.  ประเทศมาเลเซีย
     ง.  ประเทศฟิลิปปินส์  

9.  สมาคมอาเซียนมีเป้าหมายอย่างไร
     ก.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนสินค้าของประเทศที่ด้อยพัฒนา                                     
     ข.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อต้านการลงทุนของชาติตะวันตก
     ค.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
     ง.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมกันเพื่อพัฒนาภูมิภาค   

10.  ประเทศสมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างไร
       ก.  ได้เข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิก 
       ข.  ชาติตะวันตกเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น
       ค.  ได้รับสิทธิพิเศษในการปันผลการลงทุนกับต่างชาติ   
       ง.  ได้ลดภาษีทางการค้าในการติดต่อค้าขายกับกลุ่มอาเซียน  


เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)
1.                                        2.                                        3.                                       4.                                         5.   
6.                                        7.                                        8.                                         9.                                    10.   

    เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test)  
  1.                                        2.                                        3.                                       4.                                        5.   
  6.                                        7.                                        8.                                        9.                                     10.