วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติ waree

 ประวัติของข้าพเจ้า

ชื่อ                 วารี  สังข์เขียว

วัน/เดือน/ปี เกิด       21 มกราคม  2505

ที่อยู่                จังหวัดราชบุรี

สถานศึกษา           วิทยาลัยครูพระนคร 

สถานที่ทำงาน         โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สอนระดับชั้น/วิชา      สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                  วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


วัตถุประสงค์และประมวลรายวิชา 

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน 
  2. นักเรียนสามารถจำแนกประเทศในกลุ่มอาเซียนในฐานะประชากรของกลุ่มอาเซียน
  3. นักเรียนสนใจศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนในฐานะประชากรของกลุ่มอาเซียน  

  

ประมวลรายวิชาแผนการจัดการเรียนรู้
วิชา ประวัติศาสตร์  รหัสวิชา  16102 หน่วยที่ 2 เพื่อนบ้านของเรา
ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนรู้ที่  6  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน
สอนวันที่ .........13..ก.ค. 2555............................เวลา ...1... ชั่วโมง


1.  สาระสำคัญ 
          อาเซียนเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจประกอบด้วย  10  ประเทศ คือ ไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  และกัมพูชา 
2.  ตัวชี้วัด
สาระที่  4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน
       4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์  และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
 ตัวชี้วัด
มฐ. ส 4.2  ป.6/2  อธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1   จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า  อาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยชาติสมาชิก  10  ประเทศ  คือ  ไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไน  เวียดนาม  ลาว พม่า  และกัมพูชา
3.2   จุดประสงค์นำทาง
1.  นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน
2   นักเรียนสามารถจำแนกประเทศในกลุ่มอาเซียนในฐานะประชากรของกลุ่มอาเซียน
3.  นักเรียนสนใจศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาของกลุ่มชาติอาเซียนในฐานะประชากรของกลุ่มชาติอาเซียน  
4.  สาระการเรียนรู้
      1.   ความรู้
            ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน
      2.  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
             การจำแนก  การอธิบาย  การปฏิบัติกิจกรรม และการสรุปความรู้
        3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
            ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ
 5.  การวัดและประเมินผล

ทักษะที่ต้องการวัด
ภาระ/
ร่องรอยหลักฐาน
เครื่องมือที่ใช้วัด
วิธีการวัด/เกณฑ์
1. การจำแนก
2. การอธิบาย
3. การสรุปความรู้
ภาระงาน
1.การปฏิบัติกิจกรรม
2.การตอบคำถาม
3.ใบงาน
ร่องรอยหลักฐาน
ใบงาน
แบบประเมิน
ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน
แบบมิติคุณภาพ
(Rubrics)

6.  กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
       ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยครูนำแผนที่ทวีปเอเชีย
และแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา โดยถามนักเรียนถึงประเทศในกลุ่ม
อาเซียนว่ามีกี่ประเทศ และอยู่บริเวณใดในแผนที่

ขั้นสอน
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกลุ่มอาเซียน  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถาม  ดังนี้
05         กลุ่มอาเซียนคืออะไร  เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
05         การรวมกลุ่มอาเซียน  เพื่อวัตถุประสงค์ใด
05         กลุ่มอาเซียนประกอบด้วยชาติสมาชิกกี่ชาติ
          2. จบการอภิปรายของกลุ่มนักเรียน  ครูอธิบาย ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยครูใช้ป้ายนิเทศมารู้จักประชาคมอาเซียน
             - อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
             - อาเซียนก่อตั้ง โดยปฏิญญากรุงเทพมีผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์
             - ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
             - วัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มอาเซียน
             1. การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
             2. การพัฒนาสังคม
             3. การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก
             4. การธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง
             5. การระงับข้อพิพาทระหว่างชาติสมาชิก
           - ประเทศสมาชิกประกอบด้วย   ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ บรูไน
เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และให้นักเรียนออกมาชี้ประเทศในกลุ่มอาเซียน ครบ 10 ประเทศ
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwMXBawZ3xrHG8_HWpCQwU-2ELNqEuMlCDP2dWfbIxbJnTbphk       3. จากนั้นครูอธิบายสัญลักษณ์และธงของอาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งบอกลักษณะของธงประจำชาติของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ
            สี น้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
            สีแดง     หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
            สีขาว     หมายถึง ความบริสุทธิ์
            สีเหลือง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
       4. ให้นักเรียนออกมาเล่นเกมธงประจำชาติของสมาชิกอาเซียน โดย คนที่ 1 บอกชื่อธงของตนเองและคนที่ 2 บอกชื่อธงคนที่ 1 และบอกชื่อธงของตนเอง คนที่ 3 บอกชื่อธงคนที่ 1,2และ3ตามลำดับจนครบ 10ประเทศ

ขั้นสรุป
        1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู้ดังนี้
  อาเซียนเป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วยชาติสมาชิก  10  ประเทศ  ได้แก่  ไทย  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  บรูไน  เวียดนาม  ลาว  พม่า  และกัมพูชา 
        2. ให้นักเรียนทำใบงานระบายสีธงประจำชาติ 10 ประเทศ

7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
        1. แผนที่ทวีปเอเชียและแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
        2. ธงประจำชาติของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ
        3. ป้ายนิเทศมารู้จักประชาคมอาเซียน
        4. ใบงานระบายสีธงประจำชาติ 10 ประเทศ
       แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง
1.  ข้อใดไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า
     ก.  ภาษาที่ใช้ในราชการ                                            
     ข.  ชุดแต่งกายประจำชาติ
     ค.  ศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ  
     ง.  ลักษณะการเมืองการปกครอง  
2.  ประเทศเพื่อนบ้านของไทยข้อใดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
      ก.  มาเลเซีย                                                                  ข.  พม่า
      ค.  กัมพูชา                                                                   ง.  ลาว 
3.  ประเทศลาวมีรายได้หลักจากประเทศไทยในการค้าข้อใด
      ก.  ไม้สัก                                                                      ข.  ไฟฟ้า
      ค.  ข้าว                                                                          ง.  อัญมณี
4.  ระบอบการปกครองของประเทศใดมีความคล้ายคลึงกัน  
      ก. ไทย   กัมพูชา                                                        
      ข.  พม่า  มาเลเซีย
      ค.  ลาว   ไทย                                                                             
      ง.  กัมพูชา  ลาว        
5.  ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในข้อใดที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งหมด
      ก.  มาเลเซีย - กัมพูชา                                                               ข.  เวียดนาม - ลาว
      ค.  พม่า - กัมพูชา                                                       ง.  พม่า มาเลเซีย 
6.  ประเทศสมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างไร
     ก.  ได้เข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิก 
     ข.  ชาติตะวันตกเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น
     ค.  ได้รับสิทธิพิเศษในการปันผลการลงทุนกับต่างชาติ      
     ง.  ได้ลดภาษีทางการค้าในการติดต่อค้าขายกับกลุ่มอาเซียน  
7.  สมาคมอาเซียนมีเป้าหมายอย่างไร
     ก.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนสินค้าของประเทศที่ด้อยพัฒนา                                     
     ข.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อต้านการลงทุนของชาติตะวันตก
     ค.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
     ง.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมกันเพื่อพัฒนาภูมิภาค   

8.  ประเทศใดไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอาเซียน
     ก.  ประเทศไทย
     ข.  ประเทศกัมพูชา
     ค.  ประเทศมาเลเซีย
     ง.  ประเทศฟิลิปปินส์  
9.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของอาเซียน  
     ก.  เพื่อต่อต้านการซื้อสินค้าจากทวีปอเมริกา
     ข.  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
     ค.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา
     ง.  เพื่อส่งเสริมสันติภาพ
10.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย
       ก.  ภายหลังได้รับเอกราชประเทศลาวได้ถูกแทรกแซงด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
       ข.  พม่าทำสงครามต่อต้านการปกครองของอังกฤษจนได้รับชัยชนะ 
       ค.  ประเทศกัมพูชาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ
       ง.  ลาวและพม่าเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ 

                                                                     แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง
1.  ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในข้อใดที่เคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษทั้งหมด        
      ก.  มาเลเซีย - กัมพูชา                                                               ข.  เวียดนาม - ลาว
      ค.  พม่า - กัมพูชา                                                       ง.  พม่า มาเลเซีย     
    2.  ระบอบการปกครองของประเทศใดมีความคล้ายคลึงกัน  
      ก. ไทย   กัมพูชา                                                        
      ข.  พม่า  มาเลเซีย
      ค.  ลาว   ไทย                                                                             
      ง.  กัมพูชา  ลาว         
3.  ประเทศลาวมีรายได้หลักจากประเทศไทยในการค้าข้อใด
      ก.  ไม้สัก                                                                      ข.  ไฟฟ้า
      ค.  ข้าว                                                                          ง.  อัญมณี
 4.  ประเทศเพื่อนบ้านของไทยข้อใดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
      ก.  มาเลเซีย                                                                  ข.  พม่า
      ค.  กัมพูชา                                                                   ง.  ลาว 
5.  ข้อใดไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า
     ก.  ภาษาที่ใช้ในราชการ                                            
     ข.  ชุดแต่งกายประจำชาติ
     ค.  ศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ  
     ง.  ลักษณะการเมืองการปกครอง  
6.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย
      ก.  ภายหลังได้รับเอกราชประเทศลาวได้ถูกแทรกแซงด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
      ข.  พม่าทำสงครามต่อต้านการปกครองของอังกฤษจนได้รับชัยชนะ 
      ค.  ประเทศกัมพูชาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ
      ง.  ลาวและพม่าเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
7.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของอาเซียน  
     ก.  เพื่อต่อต้านการซื้อสินค้าจากทวีปอเมริกา
     ข.  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
     ค.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา
     ง.  เพื่อส่งเสริมสันติภาพ

8.  ประเทศใดไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอาเซียน 
     ก.  ประเทศไทย
     ข.  ประเทศกัมพูชา
     ค.  ประเทศมาเลเซีย
     ง.  ประเทศฟิลิปปินส์  

9.  สมาคมอาเซียนมีเป้าหมายอย่างไร
     ก.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนสินค้าของประเทศที่ด้อยพัฒนา                                     
     ข.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อต้านการลงทุนของชาติตะวันตก
     ค.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
     ง.  ให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมกันเพื่อพัฒนาภูมิภาค   

10.  ประเทศสมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างไร
       ก.  ได้เข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิก 
       ข.  ชาติตะวันตกเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น
       ค.  ได้รับสิทธิพิเศษในการปันผลการลงทุนกับต่างชาติ   
       ง.  ได้ลดภาษีทางการค้าในการติดต่อค้าขายกับกลุ่มอาเซียน  


เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)
1.                                        2.                                        3.                                       4.                                         5.   
6.                                        7.                                        8.                                         9.                                    10.   

    เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test)  
  1.                                        2.                                        3.                                       4.                                        5.   
  6.                                        7.                                        8.                                        9.                                     10.   

 
      


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์และประมวลรายวิชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น